Wyszukiwarka
Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Nasze Portale społeczności

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób

sprzedaży prowadzonej przez P.H.U. GRUPA JARA Jarosław Ziółkowski, 42-230 Koniecpol ul. Pułaskiego 2 za pośrednictwem sklepu internetowego
grupajara.com (zwanego dalej: „
Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez P.H.U. GRUPA JARA Jarosław Ziółkowski usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu

Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru

określonego w zamówieniu.

a) firmę kurierską;

b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca

usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).

 

3. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych

przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,

wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta

w Sklepie Internetowym.

 

4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem

i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub

z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 

5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,

uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta

Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta

Klienta.

 

7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność

prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub

zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 

9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony

w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich

funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

10. Biuro Sprzedawcy - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów,

pod adresem: ul. Pułaskiego 2, 42-230 Koniecpol.

 

11. Sprzedawca - oznacza P.H.U. GRUPA JARA Jarosław Ziółkowski,

ul. Partyzantów 18, 42-230 Koniecpol, NIP: 949-075-16-39, REGON 151575309 e-mail: biuro@grupajara.pl, będącym jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 

12. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi

Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie grupajara.com.

 

13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem

Umowy sprzedaży.

 

14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi

lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do

niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez

czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na

odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość,

na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu

Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa

autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,

formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z

wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej

Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie

należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie

z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny

z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było

możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych

przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń

oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne

umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka

internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub

FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą

języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe

o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest

zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas

korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są

przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego

Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie

Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.

Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie

powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów

ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy

Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej

swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie

„cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić

korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem

Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych

Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty

elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon,

konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz

aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze

bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego,

Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez

Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub

naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie

z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem

pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione,

dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które

zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni

stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających

z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą

o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu

Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która

naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego

przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu

treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej

na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać

nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie

Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny

udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać

wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy

poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu

rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

W trakcie Rejestracji na podany przez Klienta numer telefonu zostanie

przesłany kod potwierdzający przez Sprzedawcę, w celu ukończenia

procesu Rejestracji.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość

zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie

odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje

niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany

w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.

Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną

usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu

do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji

danych.

 

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty

Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie

Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej

przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za

pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie

Internetowej Sklepu.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej

Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest

zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór

polecenia KUP pod danym Towarem prezentowanym na Stronie

Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia

i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa

zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,

wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie

z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do

Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar

i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest

zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje

do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje

Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie

Internetowej Sklepu, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa

sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle

wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny

w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz

potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy

sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas

rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej

wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy,

a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany

byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.

6. Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy

sprzedaży, utrwaloną – według wyboru Klienta - na papierze, bądź

w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje

przed zawarciem Umowy sprzedaży.

7. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, złożone przez niego

po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa powyżej

w §4 ust. 6, jest utrwalone na papierze lub innym Trwałym nośniku.

8. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca

prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą

potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera

w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy

sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych

kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową

sprzedaży.

9. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej,

przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy,

podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród

Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane

teleadresowe.

10. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa

w §4 ust. 9, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za

pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe,

cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób

Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich

dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy

sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie

przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej

pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie

podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie,

przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną

formę płatności oraz sposób Dostawy.

11. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty

zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem

zamówienia.

12. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta

adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

13. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła

na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację

o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia

do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której

mowa w §4 ust. 11 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta

zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

14. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej

warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty

elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas

Rejestracji lub składania zamówienia adres.

15. Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku

nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są

fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub

równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować

mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.

Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna

zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej

transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo

bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej

otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

prowadzone w walucie polskiej.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze

stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy

i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść

w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany

przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym

przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu

Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz

po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru

osobistego w Biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja

zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi

przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar

wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy, po wpłynięciu środków na

rachunek bankowy Sprzedawcy);

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24

(w tym przypadku realizacja zamówienia

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu

 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej

płatności);

d) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu

Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie

rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia

przyjęcia zamówienia);

f) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Biurze Sprzedawcy (w

tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana

niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia

przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Biurze

Sprzedawcy).

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości

wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych,

jeżeli wybrał formę przedpłaty.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,

o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi

dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na

Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie

płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego

terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku

bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,

Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie

o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem

Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację

o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej

Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem

Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego

przez Klienta w momencie składania zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości

osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty

elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez

Sprzedawcę.

7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób

przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku

lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy

spisania właściwego protokołu.

8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru

można dokonać w Biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach

otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty

elektronicznej lub telefonicznie.

9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej

przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane

Towary.

Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie

dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik).

Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie

odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem

zamówienia do Sprzedawcy.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,

podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik

Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego

celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku

zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego

przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą

elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin

i koszt Dostawy.

 

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych

i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli

Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy

sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych

niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad

albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony

lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił

zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia

wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę

usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast

wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie

rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie

nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od

wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod

uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób

zaspokojenia.

Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia

wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na

wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych

niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli

doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego

w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu

z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową

sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub

wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany

dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta

będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad

przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się

przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie

o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany

Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od

Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna

się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub

usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy

sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,

ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej

z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem

z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez

Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej

i przesłana na adres biuro@grupajara.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient

winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie,

lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela

Klientowi odpowiedzi.

8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,

o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym

rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§ 8 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją

udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia

i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej

Sklepu.

 

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może

w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od

chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy

oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone

przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na

formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na

Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do

zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego

upływem.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy

oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego

na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz

odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi

otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za

niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy

sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym

koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się

ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania

z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu

odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób

dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie,

jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od

Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru

na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko

bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym

trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach

zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru

będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób

konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi

kosztami.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi

będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem

jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia

lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu.

 

§ 10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi

nieodpłatne:

a) Chat;

b) Prowadzenie Konta Klienta;

c) Zamieszczanie opinii.

2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24

godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,

czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych

usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany

Regulaminu.

4. Usługa nieodpłatna Chat, dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu,

umożliwia rozmowę z konsultantem, jak również pozostawienia numeru

telefonu, czy też adresu e-mail, w celu zwrotnego uzyskania kontaktu.

5. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Chat, możliwa jest w każdej chwili

i polega na nie korzystaniu z komunikatora zamieszczonego na Stronie

Internetowej Sklepu.

6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji

na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu

Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu,

umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas

Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii

zamówień już zrealizowanych.

7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie

usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania

usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do

14 dni od zgłoszenia żądania.

8. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę,

Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej

Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących

w szczególności Towarów.

9. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili

i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie

Internetowej Sklepu.

10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta

i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę

Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego

przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu

treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej

na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak

również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów,

naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,

a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych

jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:

przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu

lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres

niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania

dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia

Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych

drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu

rejestracyjnym.

 

§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych

przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego

rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów

Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który

zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw

własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio -

utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki

towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na

treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa

w §10 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji

dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny

oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych

Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich

wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego

Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10

Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz

rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego

prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §10

Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów

treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12

Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania

z usług, o których mowa w §10 Regulaminu, treści które mogłyby

w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr

osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane

z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw

własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające

związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do

innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np.

poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych

za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści

stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego

przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością

Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje,

przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu,

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści

zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług,

o których mowa w §10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do

treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub

odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie

niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę

umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

 

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść

publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra

osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady

uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na

podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym

naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje

niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej

Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce

prywatności.

 

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie

usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,

z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed

rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług

drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego

oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na

odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem

woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną

poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres

poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych

z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi

odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w

granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego

Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży,

strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem

właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie

niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości

skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są

w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do

pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności

rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji

Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami

i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed

dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie

Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez

Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia

opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje

Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie

Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną

zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy

Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić

o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z

postanowieniami §14 Regulaminu.

6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.

 

 

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com